Đấu tranh sinh thái, tạo dựng vũ trụ luận của người Khmer Nam Bộ

(Nhân đọc cuốn The Khmer Lands Of Vietnam: Environment, Cosmology and Sovereignty – Philip Taylor) Phải nói rằng tôi muốn viết giới thiệu cuốn sách này khá lâu rồi. Đây là một cuốn sách rất hay nghiên cứu về người Khmer ...