Nguyễn Lữ Trọng Nhân

là một người yêu thích chủ nghĩa Marx và xã hội học về tôn giáo